Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument określający wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia. Obowiązek posiadania dokumentu wynika z prawa europejskiego, a jego wprowadzenie tłumaczone jest potrzebą zwiększenia świadomości społecznej w zakresie oszczędzania energii oraz umożliwieniem użytkownikom lokalu albo budynku oszacowania rocznego zapotrzebowania na energię, a co za tym idzie umożliwienie właścicielom lub najemcom wyliczenie orientacyjnego kosztu utrzymania związanego ze zużyciem energii.

Zasady sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków zostały określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

Do tej pory Świadectwo charakterystyki energetycznej było wymagane jedynie do nowobudowanych domów, mieszkań lub lokali, a dla starszych substancji budowlanych przy ich sprzedaży lub najmie było jedynie opcjonalne (kupujący mógł wymagać przedłożenia takiego dokumentu do umowy sprzedaży, ale nie był to dokument niezbędny i z uwagi na koszty jego sporządzenia często nabywcy od tego odstępowali).

Od dnia 28 kwietnia br. świadectwo charakterystyki energetycznej wymagane będzie obligatoryjnie przy obrocie nieruchomościami tj. przy sprzedaży lub najmie budynku lub jego części, tj. m.in. mieszkania, lokalu.

Dokument trzeba będzie obowiązkowo przekazać nabywcy lub najemcy, co ważne nabywca lub najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania świadectwa. Regulacja ta dotyczy nowych umów najmu, przy kontynuacji najmu nie mamy obowiązku przedkładania świadectwa najemcy.

Fakt przekazania świadectwa, będzie odnotowany w akcie notarialnym, natomiast w przypadku braku jego przekazania – notariusz pouczy zobowiązanego do przekazania świadectwa o karze grzywny za niewywiązanie się z tego obowiązku.

Świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest wymagane kiedy wykorzystujemy istniejący budynek (lub lokal) "na własny użytek", tj. nie zamierzamy go sprzedawać lub najmować.

Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej zleca właściciel lub zarządca budynku (w przypadku sprzedaży lub najmu), osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku zbycia tego prawa) lub inwestor (przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie).

W przypadku gdy sprzedaż/najem dotyczy budynku, należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, natomiast jeśli sprzedaż/najem dotyczy części budynku (lokalu), należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej części budynku.

Forma przekazania świadectwa
Świadectwo charakterystyki energetycznej przekazuje się w formie papierowej, opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osoby uprawnionej.

W wyniku nowelizacji przepisów (od 28 kwietnia 2023 r.), świadectwo będzie można otrzymać w formie papierowej – opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osobistym osoby uprawnionej lub elektronicznej - opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej.

Ważność świadectwa
Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Świadectwa przekazane przed dniem wejścia w życie ustawy (28 kwietnia 2023 r.) zachowają ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone. Świadectwo straci ważność przed upływem tego terminu, jeżeli zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, w wyniku których zmianie ulegnie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku).

Konieczność zawierania informacji o świadectwie w ogłoszeniach
W przypadku gdy dla nieruchomości reklamowanej do sprzedaży lub najmu zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, od dnia 28 kwietnia 2023 r. w ogłoszeniu należy podawać:
• wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową, nieodnawialną energię pierwotną,
• udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową,
• jednostkową wielkość emisji CO2.

Źródło:
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/Swiadectwa-charakterystyki-energetycznej

Chcesz sprzedać, kupić lub wynająć nieruchomość?

Skontaktuj się z nami - Pomożemy Ci jak Przyjacielowi :)

tel. 12 260-21-50
e-mail: biuro@danax.pl