Najem okazjonalny - na czym polega, jakie daje korzyści i co się z nim wiąże.

 

DLA KOGO?

Z umowy najmu okazjonalnego skorzystać mogą osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej związanej z wynajmem nieruchomości i podlegają jej tylko lokale mieszkalne na cele mieszkalne.
 

PO CO?

Wynajem mieszkania obarczony jest dużym ryzykiem obciążającym właściciela nieruchomości z uwagi na szeroką ochronę prawną najemcy. By uspokoić ich obawy i rozwiązać prawnie temat w przypadku nierzetelnych lokatorów wprowadzono Najem Okazjonalny. Uczciwi najemcy nie mają żadnych powodów do obaw, gdyż zapisy umowy najmu zabezpieczają obie strony umowy, a w przypadku niewywiązywania się najemcy z jej postanowień umowa najmu okazjonalnego daje jedynie właścicielowi nieruchomości dodatkową możliwość skorzystania z zabezpieczenia w przypadku takiej konieczności. KORZYŚCI Umowa najmu okazjonalnego jest formą umowy najmu dodatkowo zabezpieczającą właściciela lokalu mieszkalnego przed niesolidnym najemcą. Daje mu ona możliwość w przypadku gdy najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu skorzystania z przyspieszonej procedury eksmisji po zakończeniu umowy najmu lub jej wypowiedzeniu w określonym w umowie trybie - bez wszczynania postępowania sądowego. Dotyczy to również okresu zimowego oraz nie chroni osób małoletnich i kobiet w ciąży z uwagi na dobrowolne poddanie się przez najemcę rygorowi egzekucji w akcie notarialnym. Rozwiązanie to umożliwia wynajmowanie nieruchomości rodzinom z niepełnoletnimi dziećmi, na co nie wszyscy właściciele mieszkań są chętni z uwagi na opisane wyżej obawy.
 

JAK PODPISAĆ TAKĄ UMOWĘ?

Przez całą procedurę umowy najmu okazjonalnego profesjonalnie i bezpiecznie przeprowadzi Cię jeden z naszych agentów. Umowa najmu okazjonalnego zawierana jest na piśmie pod rygorem nieważności i nie wymaga formy aktu notarialnego. Podpisywana jest ona na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
Dodatkowo niezbędne są do niej załączniki przewidziane w Ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Zgodnie z Ustawą (art. 19a ust. 2) do umowy najmu okazjonalnego lokalu załącza się w szczególności:
- oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w art. 19d żądanie opróżnienia lokalu ust. 2 (przy wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu),
- wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu,
- oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o którym mowa w pkt 2 lub ust. 3, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu (na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym).
Wymienione wyżej załączniki mają za zadanie ustanowienie gwarancji dla wynajmującego, że po zakończeniu umowy najemca będzie zobowiązany opuścić lokal.

By umowa najmu okazjonalnego była ważna trzeba spełnić wszystkie opisane wyżej warunki oraz konieczne jest jeszcze zgłoszenie przez właściciela nieruchomości faktu zawarcia umowy najmu okazjonalnego do Naczelnika Urzędu Skarbowego najpóźniej w terminie do 14 dni od daty rozpoczęcia najmu.